نمایندگان خدمات پس از فروش

لیست نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت صدر الکترونیک دنا

استانشهرستانشرکت / فروشگاهکارشناسهمراهثابت
استان تهرانپرديسفروشگاه ماه ليفتآقای قاسمی09124966792021-71378
استان آذربايجان غربیاروميهفروشگاه يادگار ليفت آقای عزیزی09170453977044-33689639
استان آذربايجان شرقیتبریزفروشگاه تیز ریلآقای صولتی09149028635041-32325459
استان اصفهاناصفهانپویان آسانسورآقای شریفی09138985991038-32279058
استان سيستان و بلوچستانزاهدانآسمان فراز الموتآقای موسوی نسب09194803873021-25917252
استان قمقمآسانسور غديرآقای دیندار091074715350253-2048
استان کاشانکاشانشرکت فراز فرودآقای محمدزاده09133637151031-55583433
استان خراسان رضویمشهد -آقای رسولی-صفری09385404363051-36580572
تلفن تماس دفتر مرکزی شرکت صدر الکترونیک دنا جهت خدمات پس از فروش در استان های تهران و البرز - آقای رجب زاده

09102304163-4
021-44231085
021-44231086