آسانسور هیدرولیکی چیست؟


آساسنور هیدرولیک، آسانسوری است که کابین توسط شافت که داخل سیلندر به حرکت در می آید، فشار ایجاد شده داخل سیلندر باعث میشود شافت به سمت بالا حرکت کند.
موتور الکتریکی، روغن هیدرولیک را به سمت سیلندر پمپاژ می کند تا امکان حرکت پیستون فراهم شود و کابین آسانسور به راحتی به حرکت در خواهد آمد.
هنگام پایین آمدن آسانسور، والو های الکتریکی میزان خارج شدن روغن را کنترل خواهند کرد.

از آسانسور های هیدررولیک عمدتا برای ساختمان های پنج تا شش طبقه استفاده می شود.
این آسانسور ها می توانند با سرعت 0.6 متر در هر ثانیه عمل کنند.

اصول ساخت آسانسور های هیدرولیک بر اساس قانون پاسکال برای ایجاد نیرو و حرکت است، بدین صورت که تغییر فشار بر روی مایعات تراکم ناپذیر در یک فضای مشخص شده، به طور مساوی در سراسر مایع و در تمامی مسیر ها منتقل خواهد شد.

 مشخصات آسانسور هیدرولیک چیست؟

آسانسور هیدرولیک می تواند از دو تا پنج طبقه به خوبی کار کند
دو نوع اصلی آسانسور هیدرولیک عبارت است از: مستقیم و غیر مستقیم.
آسانسور های هیدرولیک، ظرفیت حمل متفاوتی دارند که به اندازه کابین بستگی دارد.
پمپاژ روغن به داخل سیلندر توسط موتور الکتریکی باعث می شود شافت، کابین آسانسور را به سمت بالا بکشد.
هنگام پایین آمدن آسانسور، شیر کنترلی اجازه می دهد روغن از سیلندر خارج شود و به داخل مخزن روغن برگردد.

آسانسور هیدرولیک چگونه کار می کند؟

آسانسور هیدرولیک برخلاف آسانسور های کششی، از ماشین آلات بالابر استفاده نمی کند.
در مقابل، فشرده سازی  مایعات منجر به ایجاد نیرو و حرکت خواهد شد.
کابین آسانسور توسط موتور الکتریکی که روغن را به داخل سیلندر می فرستد و شافتی که حرکت می کند، به سکت بالا کشیده می شود. آسانسور های هیدرولیکی همچنین دارای شیر های الکتریکی هستند که میزان تزریق شدن روغن را کنترل می کنند تا آسانسور حرکت آرامی داشته باشد.
برای پایین آمدن آسانسور، شیر الکتریکی باز می شود تا روغن به داخل مخزن برگردد و آسانسور با استفاده از نیروی گرانش، به پایین برمی گردد. زمانی که شیر الکتریکی بسته می شود، روغن تنها از سیلندر به داخل مخزن برمی گردد.
کنترل های موجود در کابین آسانسور باعث می شوند پمپ به کار بیفتد و روغن به حرکت در بیاید. زمانی که آسانسور به طبقه می رسد، پمپ خاموش می شود و آسانسور بر روی قسمت بالای شافت می نشیند و با استفاده از روغن داخل سیلندر، در موقعیت خود باقی می ماند.