ابداعی جدید در کنترل توقف موتور آسانسور

ابداعی جدید در کنترل توقف موتور آسانسور 
چکیده
موتور الکتریکی آسانسور از طریق گیربکس به ترمز وصل شده و توسط یک آهنربای الکتریکی(الکترومغناطیس) گشتاور مقاوم روی موتور اعمال می گردد. در این روش با اندازه گیری ولتاژ ترمز برای تشخیص مقدار درگیری ترمز و هم چنین تعیین میزان جایگزینی گشتاور موتور با اصطکاک ترمز در لحظه توقف آسانسور استفاده می شود ،در نتیجه گشتاور موتور به جای کاهش ناگهانی به صورت تدریجی به صفر کاهش می یابد.
مقدمه
*این روش مربوط به آسانسورهای گیربکسی است*
همان گونه که در آسانسورهای کششی مرسوم است، زمانیکه آسانسور به یک طبقه برای "توقف" نزدیک می شود درایو سرعت موتور را کاهش داده، ترمز فعال شده و در نتیجه موتور متوقف می شود. در واقع با درگیر شدن ترمز،گشتاور موتور باید همزمان به صفر برسد. زمانی که ترمز درگیر می شود خطاهای کنترلی و مشخصه های مدار ممکن است باعث تولید گشتاور اضافی و بیش از حد توسط موتور شود. در بیشتر موارد برای تولید سیگنال خطا جهت فراهم کردن گشتاور مورد نیاز در سرعت تعیین شده، سرعت واقعی توسط انکودر خوانده شده و با سرعت تعیین شده مقایسه می گردد. در این حالت اگر ترمز زودتر درگیر شود باعث افزایش ناخواسته گشتاور موتور شده و به دلیل اعمال فشار اضافی به گیربکس، صدای زوزه از آن به گوش می رسد. هم چنین بدلیل توقف ناگهانی موتور در حال حرکت، صدای ضربه از دنده های گیربکس تولید می شود.
بررسی کلی
هدف از ابداع این روش به حداقل رساندن گشتاور موتور در زمانی است که ترمز درگیر می شود.
در این طرح، از ترمز برای ایجاد یک کاهش آرام در سیگنال فرمان گشتاور موتور در مدت زمان کوتاه استفاده می شود. هم چنین، درگیری واقعی ترمز از طریق مشخصه جریان ترمز به صورت الکتریکی تشخیص داده می شود. در واقع با شناسایی لحظه درگیری، سیگنالی که به موتور اعمال می شود باعث کاهش تدریجی گشتاور موتور به صفر می شود.
در این روش، کاهش سیگنال فرمان گشتاور موتور، سنجش درگیری ترمز با مدارات تکمیلی اضافه شده به موتور و کنترل ترمز موتور انجام می شود.

شرح مختصری از مدار
شکل(1) نمودار بلوکی عملکرد سیستم کنترل آسانسور است که دارای یک موتور و یک ترمز الکترومغناطیسی است که از طریق یک جعبه دنده بصورت مکانیکی متصل شده است.

شکل (1)
شکل (2) شامل سه شکل موج در یک بازه زمانی مشترک است، شکل موج اول نشان دهنده سیگنال سرعت (VS) سیستم کنترل حرکت، شکل موج دوم نشان دهنده ولتاژ سیم پیچ مغناطیسی ترمز(BV) و شکل موج سوم نشان دهنده سیگنال گشتاور اعمالی به موتور (DVS) اعمال شده است، این روش درباره چگونگی کنترل ولتاژ سیم پیچ ترمز موتور می باشد.
ادامه دارد...