کابل مخصوص انکودر

کابل مخصوص انکودر

انکودر که دستگاهی است که برای تبدیل پالس مکانیکی به سیگنال دیجیتالی استفاده می گردد، دارای دو نوع کابلی و سوکتی می باشدانکودر دارای کابل ، ممکن است که از نوع شفت دار یا هالو شفت باشد.

لازم به ذکر است که در هنگام خرید کابل اینکودر مورد نظر باید به مشخصات فنی کابل انکودر دقت نموده و آنها را به کارشناس مربوطه توضیح دهید.

انواع کابل انکودر:

کابل انکودر 3 متری

کابل انکودر 5 متری

کابل انکودر 10 متری

کابل انکودر 15 متری

کابل مخصوص انکودر هوهنرHohner
کابل مخصوص انکودر هنگستلرHengstler / کابل انکودر هنگستلر
کابل مخصوص انکودر بامرBaumer 
کابل انکودر مخصوص کوبلرKubler
کابل انکودر مخصوص هایدن هاینHeidenhain
کابل مخصوص انکودر تاماگاواTamagawa

کابل انکودر