درباره ما
درباره فروشگاه صدر الکترونیک

شرکت دانش بنیان صدرالکترونیک دنا در سال 1380 با هدف طراحی و ساخت سیستمهای الکترونیک صنعتی وآسانسور تاسیس گردیده و در ادامه با بهره مندی از همکاری مهندسین و متخصصین با تجربه در زمینه الکترونیک شروع به ساخت تابلوهای کنترل آسانسور با برند "سانا" نمود و هم اکنون به عنوان اولین تولید کنندهUPS آسانسور با برند "صانیک"  در ایران در حال فعالیتمی باشد.  

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ تاکید بر توسعه واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و شعار "کیفیـت در تولیـد_صداقـت در تجـارت"  اقدام به توسعه و تولید محصولاتی کرده است که قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی بوده و می تواند بعنوان یک محصول استاندارد و با کیفیت در سبد أقلام صادراتی کشور قرار گیرد.

همچنین این شرکت با دریافت مجوز داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن،  در پيشبرد اهداف و برنامه های استراتژیک خود نيز موفق ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ گواهي ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر گرديده است.

کلیه ﻣﺤﺼﻮﻻت تولیدی  ﺷﺮﮐﺖ که ﺷﺎﻣﻞ سیستم­های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮدﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن آﺳﺎﻧﺴﻮر می باشد که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي داﻧﺶ فني وبا توجه به الزامات رعایت حقوق مصرف کننده طراحی و تولید می شود. در جهت کنترل و تضمین کیفیت تولیدات، هر محصول ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي، ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در راستاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽرا طی کرده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ مي گردد.

محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می باشد:

·        تابلو فرمان هیدرولیک در توانهای مختلف

·        تابلو فرمان دو سرعته در توانهای  مختلف

·        تابلو فرمان های خاص  MRL و Gearless

·        تابلو های 3VF  با دریوا های متنوع در توان های مختلف

·        UPSدر رنج های متنوع (( جهت مصارف آسانسوری ، جک های درب پارکینگی و کرکره های برقی ))
گواهینامه های شرکت