درباره ما
درباره صدر الکترونیک


                  

شرکت دانش بنیان صدرالکترونیک دنا در سال 1380 با هدف طراحی و ساخت سیستم های الکترونیک صنعتی و آسانسور تاسیس گردیده و در ادامه با بهره مندی از همکاری مهندسین و متخصصین با تجربه در زمینه الکترونیک شروع به ساخت تابلوهای کنترل آسانسور با برند "سانا" نمود و هم اکنون به عنوان اولین تولید کنندهUPS آسانسور با برند "صانیک"  در ایران در حال فعالیت می باشد.  
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ تاکید بر توسعه واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و شعار "کیفیـت در تولیـد_صداقـت در تجـارت"  اقدام به توسعه و تولید محصولاتی کرده است که قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی بوده و می تواند به عنوان یک محصول استاندارد و با کیفیت در سبد أقلام صادراتی کشور قرار گیرد.
همچنین این شرکت با دریافت مجوز داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن،  در پيشبرد اهداف و برنامه های استراتژیک خود نيز موفق ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ گواهي ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر گرديده است.
کلیه ﻣﺤﺼﻮﻻت تولیدی  ﺷﺮﮐﺖ که ﺷﺎﻣﻞ سیستم های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮدﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﻣﺎن آﺳﺎﻧﺴﻮر می باشد که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي داﻧﺶ فني و با توجه به الزامات رعایت حقوق مصرف کننده طراحی و تولید می شود. در جهت کنترل و تضمین کیفیت تولیدات، هر محصول ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي، ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در راستاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽرا طی کرده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ مي گردد.محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می باشد:


    • تابلو فرمان هیدرولیک در توان های مختلف

    • تابلو فرمان دو سرعته در توان های  مختلف

    • تابلو های 3VF  ( Gearbox و MRL و Gearless) با درایو های متنوع در توان های مختلف

    • UPSدر رنج های متنوع ( جهت مصارف آسانسوری ، جک های درب پارکینگی و کرکره های برقی)

.

 تابلو فرمان هیدرولیک در توان های مختلف

UPS

تابلو فرمان دو سرعته در توان های  مختلف

تابلو های 3VF برای دیدن ویدئو معرفی شرکت بر روی ویدئو زیر کلیک کنید:


گواهینامه های شرکت